โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านไร่เหนือ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-358235

director

นางสาวกิตติยา ดำชะอม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายเฟื้อ บุญแก้ว ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 12 ไร่เศษ ราษฎรบ้านไร่เหนือได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง
เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 ในชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียน 40 คน ครู 2 คน

นายถาวร มลิวัลย์ เป็นครูใหญ่ และนายเล็ก พูลสมบัติ เป็นครูผู้สอน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 50 คน ครู 4 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง และอาคารประกอบ เช่น อาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องน้ำ – ห้องส้วม

จัดแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1. งานวิชาการ
2. งานแผนงานและงบประมาณ
3. งานบุคลากร
4. งานบริหารทั่วไป

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านไร่เหนือ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ยึดหลักการมีส่วนร่วมให้การบริหารและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์