โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านไร่เหนือ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-358235

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 6 4 10 1
อนุบาล 2 6 4 10 1
อนุบาล 3 4 3 7 1
รวมชั้นอนุบาล 16 11 27 3
ป.1 4 6 10 1
ป.2 4 3 7 1
ป.3 8 6 14 1
ป.4 4 6 10 1
ป.5 6 10 16 1
ป.6 3 7 10 1
รวมชั้นประถมศึกษา 29 38 67 6
รวมทั้งหมด 45 49 94 9