โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านไร่เหนือ ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-358235

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
teacher1

นางสาวกิตติยา ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

teacher2

นางจีรณัฐ เกียรติเมธา
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –

teacher3

นางสาวมัลลิกา พริ้งสกุล
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

teacher4

นางพลอยณัชชา ทิพย์มณี
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

teacher5

นางสาวมุกดาทิพย์ เมืองพร้อม
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

teacher6

นางสาวรูไวดา ดอละ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

teacher7

นายอับดุลฮากิม ละกะ
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

teacher8

นางสาววารีทิพย์ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

teacher9

นางสาวชวิศา เผือกขิน
ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มสาระ ฯ : –

teacher10

นางสาวอาทิตยา อินทรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม